Thursday, January 14, 2010

Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης"Η πορεία μείωσης του ελλείμματος τα επόμενα χρόνια. Με βάση το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, το 2010, το έλλειμμα θα μειωθεί τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, από το 12,7% στο 8,7% του ΑΕΠ
Το 2011, θα μειωθεί περαιτέρω 3,1 ποσοστιαίες μονάδες, από το 8,7% θα πέσει στο 5,6% του ΑΕΠ. Το 2012 κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες, πέφτοντας από το 5,6% στο 2,8% του ΑΕΠ και το 2013 περαιτέρω θα μειωθεί ώστε να φτάσει το 2% του ΑΕΠ.

  Η πορεία αποκλιμάκωσης του χρέους από ένα χρέος στο 113,4% του ΑΕΠ το 2009, θα ανέλθει στο 120,4% στο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης το 2010. Θα σταθεροποιηθεί στο 120,6% του ΑΕΠ το 2011, για να αποκλιμακωθεί περαιτέρω από το 2012 φτάνοντας στο 113,4% το 2013.

Για το νοικοκύρεμα και τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, των δημοσίων οικονομικών θεσπίζεται μηνιαίoς έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από διμερείς ομάδες εργασίας, σύμφωνα με την εντολή του Πρωθυπουργού, με στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και κάθε Υπουργείου ξεχωριστά.

Αξιοποιείται ένα πληροφοριακό σύστημα για τον έλεγχο των δαπανών κάθε κωδικού σε κάθε Υπουργείο. Γίνεται μηνιαία δημοσιοποίηση στοιχείων του προϋπολογισμού στο διαδίκτυο και η καθιέρωση ενός ανώτατου ορίου 90% απελευθέρωσης πιστώσεων, ώστε να προληφθεί έγκαιρα η περίπτωση υπερβάσεων δαπανών, μία σημαντική τομή η οποία θα βοηθήσει στο να υπάρξει η πλήρης εκπλήρωση των στόχων που θέτουμε.

Τα Υπουργεία εκπονούν τριετείς προϋπολογισμούς δαπανών. Τα πρώτα σχέδια θα είναι έτοιμα έως το τέλος Ιανουαρίου και θα προβλέπουν περικοπές δαπανών για τα επόμενα τρία χρόνια.Δημιουργείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2010 μία ενιαία αρχή πληρωμών μισθών και επιδομάτων στο δημόσιο τομέα.

   Αναστέλλονται, το 2010, οι προσλήψεις εκτός από τομείς όπως είναι η παιδεία, η υγεία και η ασφάλεια του πολίτη και, από το 2011, εφαρμόζεται κανόνας πρόσληψης ενός νέου δημοσίου υπαλλήλου για κάθε πέντε αποχωρήσεις.

Το 2010 προβλέπεται μία εισοδηματική πολιτική, που θα εξειδικευθεί στο νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί στη Βουλή, το Φεβρουάριο, που προβλέπει χορήγηση αύξησης πάνω από τον πληθωρισμό σε αμοιβές που δεν υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ μηνιαίως και περικόπτεται το κονδύλι για τα επιδόματα στο δημόσιο τομέα κατά 10%, με προοδευτικό όμως τρόπο. Δηλαδή, οι χαμηλοί μισθοί θα δουν ελάχιστη ή και καθόλου περικοπή επιδομάτων και οι υψηλοί μισθοί υψηλότερη.

Έχουμε μιλήσει για μια ενιαία τιμαριθμοποιημένη προοδευτική φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από όλες τις πηγές. Για την κατάργηση της αδικίας της αυτοτελούς φορολόγησης και των περισσότερων φοροαπαλλαγών για τα ατομικά εισοδήματα και τα εταιρικά κέρδη. Την αντιμετώπιση των κερδών, που διανέμονται από τις επιχειρήσεις ως προσωπικό εισόδημα, σε συνδυασμό με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, για τα κέρδη που επανεπενδύονται, που γίνονται θέσεις εργασίας. Την επαναφορά ενός προοδευτικού φόρου στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, στις κληρονομιές, στις γονικές παροχές. Την εισαγωγή ενός φόρου υπεραξίας και την αποτελεσματική φορολόγηση των υπεράκτιων εταιρειών. Την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, την αναμόρφωση των φορολογικών Υπηρεσιών".


Πηγη: ΑΠΕ 


Από το Έθνος Διαβάζουμε

Για τη μείωση δαπανών του 2010

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΠΣΑ το ψαλίδισμα στις δημόσιες δαπάνες θα προέρθει από:

Μείωση 10% του κονδυλίου για επιδόματα στη Γενική Κυβέρνηση (650 εκ. ευρώ)

 Αναστολή προσλήψεων το 2010 (80 εκ. ευρώ)

 Μείωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου (120 εκ. ευρώ)

 Μείωση λειτουργικού κόστους (360 εκ. Ευρώ)

 Μείωση της επιχορήγησης στα ασφαλιστικά ταμεία (540 εκ. ευρώ)

 Μείωση σε υπερωρίες, κτλ. (75 εκ. Ευρώ)

 Εξοικονόμηση από το πρόγραμμα αμυντικού εξοπλισμού (457 εκ. ευρώ)
  Μείωση στη δαπάνη για τις προμήθειες των νοσοκομείων (1400 εκ. ευρώ). 


Για την ενίσχυση των εσόδων 2010

Ενιαία φορολογική κλίμακα και εξάλειψη ειδικών φορολογικών κανόνων (1100 εκ. Ευρώ)

  Φόροι ακίνητης περιουσίας (400 εκ. Ευρώ)

  Αύξηση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα (650 εκ. Ευρώ)

  Αύξηση ειδικού φόρου κατανάλωσης στο οινόπνευμα (60 εκ. Ευρώ)

  Μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής (1200 εκ. Ευρώ)

  Μέτρα για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής (1200 εκ. Ευρώ)

  Εισροές από ΕΕ για πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (1400 εκ. Ευρώ)

  Έσοδα από πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας τραπεζών (280 εκ. Ευρώ)

  Έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις (870 εκ. Ευρώ)

  Έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης από τους ιδιοκτήτες ακινήτων μεγάλης αντικειμενικής αξίας (180 εκατ. ευρώ)

No comments:

Post a Comment