Thursday, July 1, 2010

Βασικά σημεία στο σχέδιο νόμου και προβληματισμοί

Τα τακτικά ιατρεία λειτουργούν καθημερινά τις πρωινές ώρες με τετράωρη  τουλάχιστον υποχρεωτική παρουσία ειδικευμένων ιατρών.

Γνωμοδότηση Επιστημονικού Συμβουλίου  →  Εισήγηση Δ.Σ Νοσοκομείου  →  Διοικητής Υ.ΠΕ →  Ποια ιατρεία θα λειτουργήσουν πέρα του τακτικού ωραρίου.

Οι ιατροί συμμετέχουν στη λειτουργία του νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν υπηρεσίες στην πρωϊνή λειτουργία των  τακτικών ιατρείων τουλάχιστον δύο (2) ημέρες την εβδομάδα και δεν εφημερεύουν κατά τις ημέρες αυτές.

Ιατροί που δεν κάνουν εξωτερικά ιατρεία εξαιρούνται. Διότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει την εμπειρία του ιατρού στα εξωτερικά ιατρεία. Αστείο

Ο αριθμός των περιστατικών, που εξετάζονται από κάθε ιατρό ανά εβδομάδα, μετά το τακτικό ωράριο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον αριθμό των αντίστοιχων πράξεων, που διενεργούνται από τον ίδιο ιατρό στο τακτικό ωράριο.  

Για να μην απαξιωθεί η πρωινή λειτουργία του νοσοκομείου. Σε τι διαφέρει αλήθεια; Ταμείο πληρώνει το πρωί το ίδιο και το απόγευμα.

4. Η  λειτουργία του νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται κατά τις ημέρες και ώρες της γενικής εφημερίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής (πλην των Κυθήρων) και του Νομού Θεσσαλονίκης.

Ο λόγος;
Για να μην εφημερεύει ιατρός και αφήσει τα ΤΕΠ εξετάζοντας ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία;
Να μειώσει την προσέλευση στο νοσοκομείο σε μέρα γενικής εφημερίας;
Το λογικό θα ήταν να εξαιρέσει τους ιατρούς που εφημερεύουν την ημέρα εκείνη.
Ενώ στις υπόλοιπες πόλεις μπορούν…


6. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της δαπάνης για την ιατρική επίσκεψη και τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις, που πραγματοποιούνται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία, το ποσοστό, που αποδίδεται, ως αμοιβή στο προσωπικό της παραγράφου (2) του παρόντος άρθρου, οι περιπτώσεις στις οποίες η δαπάνη βαρύνει τον ίδιο τον ασθενή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Λογικό αλλά δεν διευκρινίζει αν είναι σε Ευρώ ή σε κάποιο άλλο νόμισμα… Ή μήπως σε ομόλογα;

Τα έσοδα από την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία κατατίθενται στο ταμείο του νοσοκομείου και εγγράφονται σε μοναδιαίο λογαριασμό. Διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών αυτής, καθώς και άλλων αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Ποσοστό των ανωτέρω εσόδων αποδίδεται στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια για την αμοιβή επικουρικού προσωπικού των υγειονομικών μονάδων του Ε.Σ.Υ. και για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού για την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία και της αμοιβής πλέον των αρχικά προβλεπομένων εφημεριών.

Με τόσα έσοδα μπορεί να καλύψει και ιατρούς και νοσηλευτές και επισκέπτριες υγείας και διοικητικό προσωπικό αλλά και τις επιπλέον εφημερίες  των ιατρών.
Εν συνεχεία το χοντραίνει το πράγμα διότι υπονοεί πως θα διορίζεται επικουρικό προσωπικό από το πλεόνασμα των παραπάνω αναγκών.
Ορθολογική και σωστή προσέγγιση των πραγμάτων…

Η παραβίαση των όρων συμμετοχής στη λειτουργία του νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου συνεπάγεται α) απαγόρευση συμμετοχής σε αυτήν για έξι (6) μήνες, β) απαγόρευση συμμετοχής σε αυτήν για (2) έτη, σε περίπτωση υποτροπής, γ) οριστική απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής σε αυτήν, σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής. Το παράπτωμα αυτό λαμβάνεται υπόψη σε κάθε κρίση και αξιολόγηση του ιατρού, όταν πρόκειται για ιατρό του Ε.Σ.Υ.

Όπα… Να και οι ποινές…


Και για τους επικουρικούς ιατρούς

Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρούνται ηλεκτρονικά δύο κατάλογοι εγγραφής επικουρικών γιατρών στους οποίους εγγράφονται κατά ειδικότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους, ιατροί, που απέκτησαν ιατρική ειδικότητα κατά την τελευταία επταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.


Ο πρώτος  κατάλογος αφορά την κάλυψη αναγκών απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών όπως και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές Α’ κατηγορίας κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ.131/1987 (73 Α΄) καθώς και στη Β’ Ζώνη, πλην των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων που ανήκουν σε αυτήν.

Ο δεύτερος κατάλογος αφορά την Α΄ Ζώνη, το Ε.Κ.Α.Β. ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, το Κέντρο Δηλητηριάσεων και όσα νοσοκομεία της Β΄ Ζώνης εξαιρούνται από τον πρώτο κατάλογο.

Για την εγγραφή στο δεύτερο κατάλογο είναι απαραίτητη βεβαίωση υπηρεσίας  τουλάχιστον ενός (1) έτους σε μονάδα υγείας από τις εντασσόμενες στον πρώτο κατάλογο, καθώς και των Κυθήρων. Εξαιρούνται από την προαναφερόμενη υποχρέωση προϋπηρεσίας όσοι επικουρικοί επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση με το Ε.Κ.Α.Β και το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Στο ΕΚΑΒ και στο Κέντρο Δηλητηριάσεων θα πηγαίνουν «τα δικά τους παιδιά». 
Τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ΄ έτος, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας και του Ε.Κ.Α.Β., καταρτίζονται και  αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πίνακες των προς κάλυψη θέσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων από τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών.
Οι ιατροί αυτοί, με αίτησή τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών, μπορούν να επιλέγουν με απόλυτη σειρά προτεραιότητας έως δύο θέσεις, που επιθυμούν να καλύψουν.
Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών γιατρών είναι υποχρεωτικά ένα έτος. Δύναται να παραταθεί  για το ίδιο χρονικό διάστημα μόνον εφόσον η θέση προκηρυχθεί εκ νέου και δεν καλυφθεί.

Μου αρέσουν οι φράσεις:
Απόλυτη σειρά προτεραιότητας
Εφόσον η θέση προκηρυχθεί εκ νέου και δεν καλυφθεί.
Όχι ΌΧΙ δεν παραπέμπουν σε πολιτικές πελατειακές σχέσεις….

Επικουρικός ιατρός παραιτούμενος ή ιατρός αποποιούμενος την επιλογή του για σύναψη συμβάσεως σε θέση επικουρικού ιατρού δεν δύναται να υποβάλει νέα αίτηση εγγραφής στον κατάλογο, πριν παρέλθει διετία από την παραίτηση ή την άρνησή του.


Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές πρωτοδιοριζόμενου Επιμελητή Β' του Ε.Σ.Υ. Η δαπάνη για την αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, εάν αυτοί καλύπτουν ανάγκες νοσοκομείου ή τον προϋπολογισμό της Υγειονομικής Περιφέρειας, εάν καλύπτουν ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Αυτό που έγραψα παραπάνω…
Η καινοτομία !
Δεν θα πληρώνει επικουρικούς ιατρούς το νοσοκομείο που θα υπηρετεί σε Κέντρο Υγείας.
Ούτε το υπουργείο βεβαίως βεβαίως αλλά τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου…

Ο χρόνος υπηρεσίας των επικουρικών ιατρών σε υγειονομικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής (πλην Κυθήρων) και του Νομού Θεσσαλονίκης δεν υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ., όταν κρίνονται για την κατάληψη θέσης ιατρών Ε.Σ.Υ.

Είναι δυνατή η κάλυψη των κενών για σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω ελλείψεως ιατρών σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της περιφέρειας, σε περιπτώσεις επιτακτικών αναγκών και για όσο χρόνο διαρκούν αυτές, με διάθεση στρατιωτικών ιατρών ή από ιατρών των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α., με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Η απόσπαση του προσωπικού που υπηρετεί σε διαφορετική Υ.ΠΕ διενεργείται με κοινή Απόφαση των Διοικητών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμοδίων υπηρεσιακών συμβουλίων. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Σε περίπτωση διαφωνίας  η απόσπαση γίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση  του Υπουργού  Υγείας  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


«Στους εκπληρώσαντες την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου αναγνωρίζονται τρεις (3) μήνες άσκησης ειδικότητας παθολογίας ή χειρουργικής κατ’ επιλογή των ιδίων, εκτός αυτών που ειδικεύονται στη Γενική Ιατρική».

Πάλι καλά διότι με την ισχύουσα νομοθεσία ο γενικός ιατρός υπηρετούσε γύρω στους 4 μήνες στην παθολογία και ο βιοπαθολόγος 9 μήνες.
Και στο φινάλε ο γενικός ιατρός που ασκεί κατ’ ουσία παθολογία έχει περισσότερα δικαιώματα σε προκηρύξεις, σε συνταγογράφηση από τον παθολόγο που έχει υποστεί όλη τη λάντζα της ειδικότητας.

 Αυτά ως πρώτη και γρήγορη ανάγνωση...
Για τις εφημερίες δεν αναφέρθηκα διότι το κάλυψα σε προηγούμενο άρθρο μου

No comments:

Post a Comment