Wednesday, July 7, 2010

Aναστάτωση στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ εξαιτίας της επιχειρούμενης υποβάθμισης των Επιστημονικών Συμβουλίων

Aναστάτωση έχει προκληθεί στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ  εξαιτίας της επιχειρούμενης υποβάθμισης των Επιστημονικών Συμβουλίων των δημόσιων νοσοκομείων.
Σε έγγραφο που εστάλη στις διοικήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων από τη Διεύθυνση Προσωπικού του υπουργείου Υγείας γίνεται λόγος για ελλιπή σύνθεση των Επιστημονικών Συμβουλίων «εάν δεν υπάρχουν πλέον ιατροί με βαθμό Αναπληρωτή Διευθυντή μετά την αναβάθμισή τους».

Συμβούλια με ζυγό αριθμό μελών

Σύμφωνα με γιατρούς του ΕΣΥ, όσοι έχουν το βαθμό του αναπληρωτή διευθυντή το Δεκέμβριο θα γίνουν διευθυντές με αποτέλεσμα τα Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσοκομείων να είναι οκταμελή.
«Που ακούστηκε όργανο με ζυγό αριθμό μελών; Σε περίπτωση ισοψηφίας το Συμβούλιο δεν θα καταλήγει σε αποφάσεις», τονίζουν.
Επίσης, καταγγέλλουν ότι με βάση το έγγραφο οι συντονιστές διευθυντές εξισώνονται με τους «απλούς» διευθυντές Κλινικών και Τμημάτων. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «όλοι οι έχοντες το βαθμό Διευθυντή κατά την οριστικοποίηση των πινάκων εκλογέων και υποψηφιοτήτων συμμετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης των δύο διευθυντών – μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου. Σε αυτή την περίπτωση ανήκει και ο συντονιστής, αφού ο βαθμός που κατέχει δεν είναι διαφορετικός του διευθυντή».
                      ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ
                                   με επιφύλαξη δικαιωμάτων                         
           Της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρίας Διευθυντών Ε.Σ.Υ., που νόμιμα εκπροσωπείται.-
                                               Π  Ρ Ο Σ
            Τους Διοικητές των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. Νομού Αττικής.
                                 ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ
            Την κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   .-
                                       ------------------------ 
  
      Όπως καλά γνωρίζετε με τον νόμο 3754/2009 (νόμο Αβραμόπουλου), ο οποίος ψηφίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης κυβέρνησης επήλθαν μία σειρά από αλλαγές στη διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Νοσοκομείων που το συναποτελούν. Μεταξύ των άλλων με το άρθρο 4 περίπτωση ΣΤ του εν λόγω νόμου καταργήθηκε η απονομή του τίτλου του Αναπληρωτή Διευθυντή και καθιερώθηκε το λεγόμενο πολυδιευθυντικό σύστημα και με το άρθρο 4 περίπτωση  Ζ δημιουργήθηκε μεταξύ των Διευθυντών ενός Τμήματος Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. η θέση του Συντονιστή Διευθυντή, η οποία καλύπτεται με ανοικτή προκήρυξη μεταξύ των Διευθυντών Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. -
    Ατυχώς ο συγκεκριμένος νόμος είχε μία σειρά από ασάφειες, κενά και αδιευκρίνιστα σημεία με αποτέλεσμα να δημιουργεί σωρεία προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και στην απρόσκοπτη εξέλιξη των ιατρών αυτού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής :
    α) Με το άρθρο 9 του ν.3329/2005 δημιουργήθηκε σε κάθε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ.  το Επιστημονικό Συμβούλιο. Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου εκλέγεται μεταξύ των μελών αυτού που έχουν θέση Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή. Καθώς με το νέο νόμο δημιουργήθηκε η θέση του Συντονιστή Διευθυντή δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσο ισχύει ο παλαιότερος νόμος με βάση τον οποίο ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου μπορεί να είναι  Διευθυντής του Ε.Σ.Υ. οπότε κατ αποτέλεσμα ο κατώτερης βαθμίδας ιατρός ( Διευθυντής ) θα προΐσταται του ανωτέρου του ( Συντονιστή Διευθυντή ) είτε θα πρέπει να γίνει ερμηνεία του ν. 3329/2005, καθώς ο νέος νόμος δεν ορίζει τίποτα σχετικά, και να γίνει δεκτό ότι ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου πρέπει να είναι  Συντονιστής Διευθυντής.
    β)  Με το ίδιο άρθρο του ν.3329/2005 ορίστηκε ότι το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη εκ των οποίων ένα είναι ιατρός με το βαθμό του Αναπληρωτή Διευθυντή. Καθώς ο νέος νόμος 3754/2009 κατήργησε όπως προαναφέρθηκε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσο το Επιστημονικό Συμβούλιο περιορίζεται σε οκτώ μέλη ή αν πρέπει η θέση που κατείχε ο Αναπληρωτής Διευθυντής να καλυφθεί με άλλο τρόπο. Δυστυχώς ούτε και σε αυτό το σημείο ο νόμος 3754/2009 δίνει κάποια απάντηση.
    γ)  Με το αρθρ. 4 του νόμου 3754/2009 ορίζεται ότι οι οργανικές θέσεις των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. μετονομάζονται σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών. Με τον τρόπο αυτό  οι ιατροί δεν διαχωρίζονται τυπικά σε βαθμίδες ανάλογα με το βαθμό εκάστου με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά νομικά προβλήματα ως προς την κατάρτιση των πινάκων για την επιλογή των ιατρών στους διάφορους βαθμούς.
    δ)  Παρά τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη δομή και τη διάρθρωση των Νοσοκομείων με το ν.3754/2009 δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη αλλαγή στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων ώστε να προσαρμοσθούν οι σχετικές διατάξεις και ως εκ τούτου πέραν των ουσιαστικών προβλημάτων που δημιουργούνται οι όποιες μεταβολές αποφασίζονται πάσχουν νομικά.-
         Για όλες αυτές τις αιτίες η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχει προχωρήσει στην κατάρτιση σχεδίου νόμου προσχέδιο του οποίου έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή με το οποίο και αντιμετωπίζονται αρκετά προβλήματα και γίνονται ρυθμίσεις που θα βοηθήσουν στην ομαλή λειτουργία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.-
         Σημειωτέον ότι η αρ.πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π. 73516/25-6-2010 σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία γίνεται απόπειρα να δοθούν διευκρινίσεις επί της προσωρινής κατάστασης μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου δεν επιλύει τα σχετικά προβλήματα, αλλά μάλλον τα περιπλέκει. Κι αυτό γιατί ως προς  τη συμμετοχή των Συντονιστών Διευθυντών στα Επιστημονικά Συμβούλια γίνεται μόνο η αναφορά ότι αυτοί συμμετέχουν στην εκλογή μαζί με τους υπόλοιπους Διευθυντές αφού αυτός είναι ο βαθμός που κατέχουν χωρίς να δίνεται απάντηση στο γεγονός ότι καθώς οι Συντονιστές Διευθυντές επιλέγονται με προκήρυξη μεταξύ των Διευθυντών ενός Τομέα έχουν αυξημένο κύρος μεταξύ των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και ανεξαρτήτως της τυπικής νομιμότητας δεν είναι δυνατό να διατελούν στο Επιστημονικό Συμβούλιο υφιστάμενοι Διευθυντών έναντι των οποίων έχουν προτιμηθεί. Όσον αφορά δε το ζήτημα των Αναπληρωτών Διευθυντών και της συμμετοχής αυτών στο Επιστημονικό Συμβούλιο ενόψει της κατάργησης της εν λόγω θέσης από το ν.3754/2009 η εγκύκλιος αναφέρει μόνο ότι το σχετικό καθεστώς του ν.3329/2005 δε μεταβάλλεται όσο οι ήδη υπάρχοντες Αναπληρωτές Διευθυντές διατηρούν την εν λόγω θέση ενώ γίνεται η παραδοχή ότι αν δεν υπάρχουν σε ένα Νοσοκομείο ιατροί με βαθμό Αναπληρωτή Διευθυντή μετά την αναβάθμιση τους η σύνθεση του Συμβουλίου θα γίνει ελλιπής.-  
         Παρά ταύτα έχουμε γίνει κοινωνοί πληροφοριών ότι σχεδιάζετε να προχωρήσετε στην προκήρυξη εκλογών Επιστημονικών Συμβουλίων στα Νοσοκομεία τα οποία διοικείτε πριν από την ψήφιση του επικείμενου νόμου, ο οποίος εκτός των άλλων διαφοροποιεί πολλά από τα ισχύοντα δεδομένα ως προς τη θέση Συντονιστών - Διευθυντών, με αναπόφευκτη συνέπεια   τη δημιουργία νέων προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία των Νοσοκομείων τα οποία θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ε.Σ.Υ.-

                             ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

          ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να απόσχετε από οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την προκήρυξη εκλογών Επιστημονικών Συμβουλίων στα Νοσοκομεία τα οποία διοικείτε πριν από την ψήφιση του νέου νόμου, καθώς μία τέτοια κίνησή σας εξ αντικειμένου θα έρθει σε αντιπαράθεση με τις πρόνοιες του νέου νόμου και θα επιφέρει μία σειρά νέων προβλημάτων.
          Διαφορετικά ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διασφάλιση των συμφερόντων μας ως Διευθυντών-Ιατρών του Ε.Σ.Υ. και της όσο το δυνατόν ομαλότερης λειτουργίας των Νοσοκομείων.-
                                             Αθήνα, 6-7-2010
                                     Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

No comments:

Post a Comment